โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส

 

 

หลักสูตรและค่าเล่าเรียน

หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ・หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป
สามารถเลือกระยะเวลาเรียนได้ตั้งแต่ 1 เดือน - 2 ปี เพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ฟัง พูด อ่าน และเขียน เพื่อให้มีประสิทธิภาพจนสามารถนำไปใช้ในการทำงานและศึกษาต่อระดับสูงได
วัน ชั่วโมงเรียน ระดับชั้นเรียน ระยะเวลา และ ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ - วันศุกร์
(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ชั้นเรียนภาคเช้า :
เวลา 9:00 - 12:30 น.
ชั้นเรียนภาคบ่าย :
เวลา 13:00 - 16:30 น.
ชั้นต้น,ชั้นกลาง,ชั้นสูง 1 เดือน - 2 ปี
(สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา)
ทางโรงเรียนจะเป็นผู้จัดระดับชั้นเรียนให้แก่นักเรียน ซึ่งจะเป็นภาคเช้าหรือบ่ายนั้นขึ้นอยู่กับระดับความรู้ทางภาษาญี่ปุ่น
ค่าใช้จ่าย (หน่วยเงินเยน) (รวมภาษีแล้ว)
ค่าแรกเข้า
10,000
    
  ค่าเล่าเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน
สาขาโคฟุ 45,000 เยนต่อเดือน จ่ายตามจริง
สาขาโตเกียว 50,000 เยนต่อเดือน จ่ายตามจริง

 

 

 

 

Private และ Semi Private
เป็นหลักสูตรที่สามารถเลือกได้เองว่าจะเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ แบบกลุ่มสองคนตามเวลาที่ตนเองสะดวก
เวลาเรียน อุปกรณ์การเรียน และเนื้อหาการเรียนจะกำหนดหลังจากที่ได้พูดคุยกันแล้ว
วันที่สามารถลงเรียนได้ ชั่วโมงเรียน ระดับชั้นเรียน ระยะเวลา และ ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร
วันจันทร์ - วันเสาร์
(โตเกียว: วันจันทร์ - วันศุกร ์)
ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่
(วันเสาร์: 9:00 - 16:00)
ชั้นต้น,ชั้นกลาง,ชั้นสูง 1 เดือน - 2 ปี
(สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา)
ค่าเล่าเรียนต่อชั่วโมง (หน่วยเงินเยน) (รวมภาษีแล้ว)
หลักสูตร Private (เรียนแบบตัวต่อตัว)
  ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน
(9:00 - 17:00)
ค่าเล่าเรียน
(17:00 - 21:00, วันเสาร์)
ค่าอุปกรณ์การเรียน
สาขาโคฟุ

10,000

4,000

4,500

จ่ายตามจริง
สาขาโตเกียว

10,000

5,000

 ―  จ่ายตามจริง
หลักสูตร Semi Private (เรียน 2 คน)
  ค่าแรกเข้า ค่าเล่าเรียน
(9:00 - 17:00)
ค่าเล่าเรียน
(17:00 - 21:00, วันเสาร์)
ค่าอุปกรณ์การเรียน
สาขาโคฟุ

10,000

2,600/คนคนหนึ่ง

2,925/คนคนหนึ่ง

จ่ายตามจริง
สาขาโตเกียว

10,000

3,300/คนคนหนึ่ง

 ―  จ่ายตามจริง

 

 

 

 

หลักสูตรเรียนนอกสถานที่
ทางโรงเรียนจะมีการจัดคณาจารย์ไปสอนให้เหมาะสมกับสถาบันต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสถาบันสอนภาษา ,มหาวิทยาลัย ,วิทยาลัยอาชีวศึกษา และการฝึกอบรมของบริษัทต่างๆ

 

 

 

 

วิธีการสมัคร

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร : ใบสมัคร, หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวคนต่างชาติ, รูปถ่าย 1 ใบ
กรุณานำเอกสารดังกล่าวข้างต้นมาสมัครที่โรงเรียน