โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นยูนิตัส

 

 

หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ประเภทวีซ่า ระยะเวลา และ ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตรเพื่อศึกษาต่อ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาต่อระดับสูงที่ประเทศญี่ปุ่น วีซ่านักเรียนและอื่นๆ 1 - 2 ปี (ภาคเรียนเดือนเมษายน)
1ปี 9 เดือน (ภาคเรียนเดือนกรกฎาคม)
1 ปี 6 เดือน (ภาคเรียนเดือนตุลาคม)
1 ปี 3 เดือน (ภาคเรียนเดือนมกราคม)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นทั่วไป เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาเพียงอย่างเดียว วีซ่านักเรียนและอื่นๆ 1 - 2 ปี
(ภาคเรียนเดือนเมษายน กรกฎาคม ตุลาคม และมกราคม)
หลักสูตรระยะสั้น เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจเรียนเพียงแค่ระยะเวลาอันสั้น วีซ่านักท่องเที่ยว 1-3 เดือน (สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา)
ชื่อหลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย (ผู้ที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่น) ระยะเวลา และ ภาคเรียนที่เปิดรับสมัคร
หลักสูตร Private
หลักสูตร Semi Private
เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะเรียนแบบตัวต่อตัว หรือ เรียนกลุ่มสองคนตามเวลาที่ตนเองสะดวก ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ (สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา)
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นภาคค่ำ (สาขาโคฟุเท่านั้น) สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเรียนในเวลากลางวัน
หลักสูตรนี้จะเปิดสอนเมื่อมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
1 - 6 เดือน
(สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา)
หลักสูตรเรียนวันเสาร์
(สาขาโคฟุเท่านั้น)
เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกเรียนในวันจันทร์-ศุกร์
หลักสูตรนี้จะเปิดสอนเมื่อมีจำนวนนักเรียนตั้งแต่ 7 คนขึ้นไป
1 - 3 เดือน
(สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา)
หลักสูตรเรียนนอกสถานที่ จัดสอนให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้เรียน ติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ (สามารถเข้าเรียนได้ทุกเวลา)

 

 

 

 

เนื้อหาการเรียนการสอน

ยูนิตัส จะแบ่งการเรียนออกเป็น 4 เทอม นักเรียนจึงสามารถงเรียนหลักสูตรระยะสั้น 3 เดือน หรือ หลักสูตรระยาวตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปได้หากต้องการเรียนภาษาอย่างจริงจัง
ชั้นเรียน แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ชั้นต้น, ชั้นกลาง1, ชั้นกลาง2 และชั้นสูง
การแบ่งชั้นเรียนจะถูกจัดให้เหมาะสมกับความรู้ของนักเรียน โดยตัดสินจาผลการสอบวัดระดับ(Placement test) และการสัมภาษณ์
สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น จะเริ่มเรียนระดับชั้นต้นซึ่งใช้ระยะเวลา 6 เดือน
และอีก1 ปีถัดไป จะเข้าสู่การเรียนระดับชั้นกลาง 1 และ 2 เพื่อพัฒนาทักษะทั้ง 4 ด้าน คือการฟัง พูด อ่าน และเขียนให้มีประสิทธิภาพเท่าเทียมกัน
ชั้นสูง มุ่งพัฒนาความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นจนกระทั่งสามารถเขียนรายงาน หรือนำเสนอความคิดเห็นของตนเอง เพื่อนำไปใช้การทำงานหรือการเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ชั้นต้น (ชั้นต้น1 : 3 เดือน・ชั้นต้น2 : 3เดือน)
เรียนจากตัวอักษรฮิรางานะและตัวอักษรคาตาคานะ,ไวยากรณ์พื้นฐาน
บทสนทนาที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน, คันจิประมาณ 660 ตัว และสามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 3 ได้
การสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test) การสอบ JLPT (Japanese Language Proficiency Test)
ชั้นกลาง (ชั้นกลาง1 : 6 เดือน・ชั้นกลาง2 : 6 เดือน)
เสริมความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับที่สูงขึ้น โดยใช้ความรู้ที่เรียนมาในชั้นต้น
เรียนคันจิ 1,000 ตัว เพื่อให้สามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 หรือระดับ 2 ได้
ชั้นสูง (6 เดือน)
"มุ่งพัฒนาภาษาญี่ปุ่นเพื่อให้สามารถนำไปใช้เรียนในมหาวิทยาลัย หรือทำงานในบริษัทญี่ปุ่นได้จริง
เรียนคันจิ 2,000 ตัว เพื่อให้สามารถสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่นระดับ 1 ได้"
ชั้นเรียนเสริม
สำหรับนักเรียนที่เรียนในชั้นเรียนไม่ทัน ทางโรงเรียนจะมีจัดสอนเสริมให้แก่นักเรียนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอีกด้วย

 

 

 

 

การเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ทางโรงเรียนจะมีการจัดสอบคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษสำหรับนักเรียนต่างชาติที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัย, ปริญญาโท และ วิทยาลัยอาชีวศึกษา
วิชาที่ใช้ในการสอบ กรุณาดูรายละเอียดที่ JAPAN STUDY SUPPORT
วิชาที่จำเป็นในสอบเข้ามหาวิทยาลัย มีดังนี้ การสอบEJU(วิชาภาษาญี่ปุ่น) ・ การสอบข้อเขียน ・ การเขียนเรียงความ (ภาษาญี่ปุ่น) ・ ภาษาอังกฤษ ・ การสอบสัมภาษณ์

นอกจากนั้น การเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรัฐบาลและเอกชนที่มีชื่อเสียง จำเป็นต้องส่งผลการสอบ EJUทุกวิชา และ ผลสอบภาษาอังกฤษ (เช่น TOEFL)
การสอบ EJUจะจัดสอบปีละ2ครั้ง ผู้ที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยสายศิลป์ ต้องสอบวิชาความรู้ทั่วไป,คณิตศาสตร์1 และภาษาญี่ปุ่น และผู้ที่ต้องการสอบเข้ามหาวิทยาลัยสายวิทย์ ต้องสอบวิชา ภาษาญี่ปุ่น, คณิตศาสตร์2, และวิทยาศาสตร์ (เลือกสอบ 2 วิชาจาก 3 วิชา คือ ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา)
คอร์สเตรียมตัวสอบ EJU
การสอบ EJU จัดขึ้นปีละ 2 ครั้ง คือ เดือนมิถุนายน และ เดือนพฤศจิกายน
ยูนิตัส ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียนวิชาภาษาญี่ปุ่นของการสอบ EJUได้ในคาบเรียนปกติตั้งแต่ 2 เดือนล่วงหน้าก่อนการสอบจริง คือ เดือนเมษายน และ เดือนตุลาคม สำหรับสาขาโตเกียวจะมีการจัดสอบ EJU เสมือนจริง 2 เดือนล่วงหน้าก่อนการสอบจริง
อีกทั้งยังมีชั้นเรียนเพิ่มเติมโดยมีค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียนที่ต้องการสอบวิชาความรู้ทั่วไป และ คณิตศาสตร์ 1 ทั้งสาขาโคฟุและสาขาโตเกียวอีกด้วย
การเรียนเพื่อเตรียมตัวสอบเข้าระดับปริญญาโท
กรณีที่ต้องการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท จำเป็นต้องมีความรู้ทางภาษาญี่ปุ่นเเละความรู้ทางวิชาการที่ได้เรียนมาในระดับมหาวิทยาลัยด้วยปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นในการสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทนั้น ก็คือ การอ่านบทความภาษาอังกฤษ และเเละการเเปลภาษาญี่ปุ่นที่เกี่ยวกับวิชาเฉพาะทางระดับสูง ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีความสามารถในการอ่านบทความภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็ว เเละการเขียนเรียงความเป็นภาษาญี่ปุ่นควบคู่กันไป ทางโรงเรียนยูนิตัส จึงจัดให้มีการเรียนการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกอ่านเรื่อง เรียนรู้คำศัพท์ และสอนความรู้เฉพาะทางด้านอื่นๆทั้งภาษาอังกฤษเเละภาษาญี่ปุ่นด้วย
ทางโรงเรียนยูนิตัสจะช่วยเหลือเเละสนับสุนนตามความต้องการของนักเรียน